Úvodní stránka

Historie

Stanovy

Informace o družstvu

Statistika družstva

Orgány družstva

Správa družstva

Kontakty

Úřední hodiny

Usnesení shromáždění delegátů

Domovní řád

Dokumenty a formuláře

Fotogalerie

 

Usnesení

shromáždění delegátů SBD Benešov u Prahy

                  konaného dne 12. 6. 2018 od 16.00 hodin v aule Gymnázia Benešov         ________________________________________________________

Shromáždění delegátů

 I.  Bere na vědomí:

1) Zprávu mandátové komise přednesenou jejím předsedou, z níž vyplývá, že z počtu  52 zvolených delegátů je přítomno 43,

což je 82,7 %  přítomných.  SD je usnášení schopné.

 2) Výsledek auditu za rok 2017.

 II. Schvaluje:

 1) Zprávu předsedy o činnosti SBD Benešov a zprávu o hospodaření SBD Benešov u Prahy za rok 2017, roční účetní závěrku za rok 2017.

 2) Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2017.

 3) Změnu směrnice č. 3/2007  o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva podle návrhu představenstva, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Schválena změna bodu 1/písm.i) a návrh nového bodu k) :

1/ Paušální poplatky

i/ při podání žádosti o převod bytu,bytu s garáží v tomtéž objektu do vlastnictví

                                                                                                             3.000,- Kč + DPH

   při podání žádosti o převod garáže do vlastnictví                                    1.500,- Kč + DPH

 

k/ při změně osoby vlastníka  bytu, garáže, bytu s garáží (v domě, kde není založeno SVJ) – za sepsání smlouvy a zařazení do bytové evidence zaplatí nabyvatel                                                                             1.000,- Kč + DPH

   Účinnost od 1. 7. 2018.

 

4) Změnu směrnice č. 2/2013 pro odměňování členů orgánů družstva podle návrhu představenstva.

 Schválena změna

 Čl. 2 Odměna za výkon funkce, odst. 1. zní:

1.    Členové orgánů družstva s výjimkou předsedy mají nárok na roční odměnu ve výši, která vychází z celkové částky předpisu poplatku na správu a odměny za správu od SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob.

Odměna činí:

       a)    Člen představenstva (5) .................................... 26.400,- Kč

       b)    Místopředseda představenstva (1) .....................29.880,- Kč

        c)   Člen kontrolní komise (2) ..................................21.600,- Kč

       d)    Předseda kontrolní komise (1)  ..........................29.880,- Kč

       e)    Delegát (náhradník) shromáždění delegátů .............235,- Kč

  Účinnost od 1. 1. 2019.

 Čl. 4 Odměna za výkon funkce předsedy představenstva, pokud vykonává funkci v celém rozsahu podle čl. 72 písm. a), b), c) a čl. 75 odst. 1 stanov,  odst. 1. zní :

1.   Předseda představenstva má nárok na roční odměnu ve výši 13 % z celkové částky předpisu poplatku na správu a odměny za správu od SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna podléhá  dani z příjmů fyzických osob, odvodům na sociální, nemocenské a zdravotní pojištění. Odměna  ve výši 1/12 je splatná vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

  Účinnost od 1. 7. 2018.

  

III. Rozhodlo:

      O rozdělení zisku z hospodaření  SBD Benešov za rok 2017 takto:

           -  zisk družstva po zdanění za rok 2017                         466 141,84 Kč                

           -  rozdělení zisku                                                                                                                   

                                -  sociální fond                                         50 000,00 Kč                                                                             

                              -  nerozdělený zisk                                     416 141,84 Kč.

 IV. Ukládá

1) představenstvu:

Vyvěsit schválené dokumenty na webu družstva v úplném znění.

2) delegátům:

Informovat   o  jednání  SD  členskou základnu  a  seznámit členy  se schválenými dokumenty.

 

Projednáno v představenstvu družstva dne   22. 5. 2018

Schváleno  shromážděním  delegátů  dne     12. 6. 2018


ARCHIV

Usnesení SD 13. 6. 2017

Usnesení SD 13. 6. 2016

Usnesení SD 23. 6. 2015

Usnesení SD 26. 6. 2014

Usnesení SD 14. 11. 2013

Usnesení SD 13. 6. 2013

Usnesení SD 14. 6. 2012

Usnesení SD 23. 6. 2011

Usnesení SD 22. 6. 2010

Usnesení SD 23. 6.  2009

Usnesení SD 3. 6. 2008

Usnesení SD 7. 6. 2007

Poslední aktualizace: 14.06.2018

©2007-2015 MJ